نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 گروه علوم ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی