نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 عضو هیات علمی گروه علوم ورزشی دانشگاه کاشان

2 دانشکده علوم ورزشی دانشگاه کاشان

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی