نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 عضو هیات علمی گروه علوم ورزشی دانشگاه کاشان

2 استادیار گروه علوم ورزشی دانشگاه کاشان

3 دانشجو کارشناسی ارشد فیزولوژی ورزشی و تندرستی دانشگاه کاشان.

.

Ministry of Health and Medical Education