نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 عضو هیات علمی گروه علوم ورزشی دانشگاه کاشان

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشکده علوم انسانی/دانشگاه کاشان/ کاشان/ ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی