نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگر

عضو هیات علمی گروه علوم ورزشی دانشگاه کاشان

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی