نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 گروه فیزیولوژی ورزش دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

3 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی ، تهران، ایران

4 عضو هیات علمی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی