نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی