نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 استاد دانشگاه گیلان

2 دانشجوی فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی