نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Farhangian University

2 گروه رفتارحرکتی و روان شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

3 Master's student,, Department of Physical Education and Sports Sciences, Farhangian University

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی