نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 دانشگاه کاشان

2 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه کاشان

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی