نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشگاه آزاد اسلامی تهران

3 استادیار بیومکانیک ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی