نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه خوارزمی تهران

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات