نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 هیئت علمی

2 گروه بهداشت و طب ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

3 دانشجو

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات