نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه گیلان، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشگاه گیلان - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزلوژی ورزش-ایران- رشت

3 دانشگاه گیلان - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی- گروه فیزیولوژی ورزش-رشت-ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات