نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی کرج، ایران

2 دانشگاه خوارزمی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات