نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 دانشجو دانشگاه غیر دولتی دانش البرز

3 دانشگاه غیر دولتی دانش البرز

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات