نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه تهران پردیس بین المللی کیش

2 عضو هیئت علمی پردیس کیش دانشگاه تهران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات