نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 گروه آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 استایار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات