نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 هیت علمی، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات