نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

استادیار، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات