نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی- دانشکده علوم ورزشی- دانشگاه ارومیه- ارومیه- ایران

2 گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی- گروه علوم ورزشی-، دانشگاه ارومیه- ارومیه- ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات