نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ایران

2 استاد رفتار حرکتی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات