نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی

2 گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی

3 گروه بیماری های داخلی، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات