نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد تهران مرکزی

2 دانشجوی دکتری رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد تهران مرکزی ، تهران ، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات