نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 استادیار مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه گدیک

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات