نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

عضو هئیت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات