نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه تهران پردیس کیش

2 عضو هیأت علمی گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات