نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 عوم ورزشی دانشگاه سمنان دانشکده انسانی

2 گروه علوم ورزشی، دانشکده انسانی، دانشگاه سمنان

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات