نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه رفتارحرکین، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه دبیر شهید رجایی، تهران

2 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات