نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 Ph.D Student, Motor Behavior and Sport Psychology, University of Tabriz

2 دانشگاه تبریز

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات