نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات