نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه گیلان دانشجو دکترا

2 هیت علمی/دانشگاه گیلان

3 عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات