نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجوی کارشناسی ارشد / دانشکده تربیت بدنی / دانشگاه غیرانتفاعی رجا

2 استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه امیرکبیر

3 گروه آمورشی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات