نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشگاه آزاد اسلامی، گروه تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات