نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 خیابان آذربایجان میدان رشدیه کوچه محمدی بن بست ۶ پلاک ۲ واحد۱و۲

2 فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده تربیت بدنی/دانشگاه الزهرا/تهران

3 گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات