نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

3 گروه بهداشت و طب ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

4 استادیار گروه طب ورزشی و بهداشت دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات