نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجوی رفتار حرکتی دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه الزهرا تهران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات