نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه تهران

2 ی

3 دانشکده تربیت بدنی/دانشگاه تهران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات