نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 گروه بیومکانیک و اسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

2 گروه بیومکانیک و اسیب های ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

3 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات