نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگر

استادیار گvوه طب ورزشی و بهداشت دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات