نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی.دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.دانشگاه محقق اردبیلی.اردبیل. ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات