نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

2 دانشگاه غیر دولتی دانش البرز

3 دانشجو

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

موضوعات