نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سردرود

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات