نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شمال

2 دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شمال، آمل، ایران

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

موضوعات