نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

موضوعات