نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 Shahid Beheshti University, velengak, Tehran, Iran

2 گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 ندارم

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات