نوع پژوهش : مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی

پژوهشگران

1 دانشجوی دکتری

2 عضو هیئت علمی

3 گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاداسلامی واحد مهاباد، مهاباد ، ایران

4 گروه فیزیولوژِ ورزشی، دانشگاه ازاداسلامی واحد تهران مرکزی

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

موضوعات