نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشجوی رشته کارشناسی ارشد رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی در موسسه آموزش عالی شمس گنبد کاووس

2 عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی شمس

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات