نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 رفتار حرکتی ، دانشکده علوم ورزشی ، دانشگاه الزهرا ، تهران ، ایران

2 رفتار حرکتی ، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزش دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 گروه عصبی حرکتی و علوم زیست پزشکی دانشگاه بولونیا ، بولونیا، ایتالیا

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوعات