نوع پژوهش : مطالعه روی نمونه‌های انسانی

پژوهشگران

1 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه ارومیه

.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

موضوعات